Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Hurtownia Falcon GSM działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hurtownię www.falcongsm.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Hurtowni www.falcongsm.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Definicje zawarte w regulaminie
1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.falcongsm.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.falcongsm.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.falcongsm.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. Klient detaliczny – przez Klienta Detalicznego należy rozumieć zarówno:
5.1. osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak i
5.2. przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą objętego ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta tj. podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu.
6. Klient hurtowy – Usługobiorca będący przedsiębiorcą, który nie jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
8. Produkt – dostępna w Hurtowni rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Regulamin – niniejszy regulamin Hurtowni.
10. Hurtownia – hurtownia internetowa Usługodawcy działająca pod adresem www.falcongsm.pl
11. Sprzedawca, usługodawca – Falcon Group Stanisław Wietrzak, Kunice 59-216, ul. Bosmańska 1. Miejsce wykonywania działalności: Legnica 59-220, ul. Neptuna 16, adres do doręczeń: Legnica 59-220, ul. Neptuna, NIP:  6910014605, REGON: 390140807, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@falcongsm.pl,
12. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni.
13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Hurtowni.
14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


 Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania
1. Hurtownia www.falcongsm.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
2. Produkty oferowane w Hurtowni są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Hurtowni podana jest w złotych polskich (PLN), euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD), funtach brytyjskich (GBP) lub innych walutach i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Klient ma możliwość zmiany widoku ceny z podatkiem VAT na cenę bez podatku VAT.
5. Cena Poduktu uwidoczniona na stronie Hurtowni jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Hurtowni, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Hurtownia www.falcongsm.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek dokonać rejestracji Konta w Hurtowni.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Hurtowni przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Hurtownia realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Hurtowni tj. do godz. 15:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.


Zawarcie umowy sprzedaży
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Podsumowanie otrzymania Zamówienia dla Przedsiębiorcy (Klienta Hurtowego) zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5. Podsumowanie otrzymania Zamówienia dla Klienta Detalicznego zawiera:
5.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
5.2. niniejszy Regulamin
6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 lub 5 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
8. Dowód zakupu jest wystawiany w dniu przekazania Produktu przewoźnikowi w celu jego dostarczenia do Klienta.


 Sposoby płatności
1. Sprzedawca udostępnia wyłącznie płatność przy odbiorze u przewoźnika tj. za tzw. pobraniem.
2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od przewoźnika.
 Koszt, termin i sposoby dostawy produktu
1. Koszty dostawy produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
2.1. Czas kompletowania produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin kompletowania Produktu może ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca poinformuje wcześniej Klienta.
2.2. Dostawa produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj.
a) w przypadku dostawy na terenie Polski od 1 do 2 dni roboczych,
b) w przypadku dostawy poza granice Polski o 1 do 14 dni roboczych,
od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Hurtowni produkty są wysyłane za pośrednictwem transportu własnego sprzedawcy, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 Reklamacja produktu
 
1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1. Wybrane Produkty oferowane w Hurtowni posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o udzieleniu gwarancji przez Sprzedawcę na dany Produkty wynika z opisu Produktu.
1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 3 do 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Dokładny okres gwarancji wynika z opisu Produktu.
1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
1.4. Warunki gwarancji dla Klientów zostały określone w dokumencie Gwarancje.
1.5. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta Detalicznego wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 
2. Reklamacja z tytułu rękojmi (dotyczy wyłącznie Klientów Detalicznych).
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta Detalicznego, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.falcongsm.pl.
2.3. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: FalconGSM, Legnica 59-220 przy ul. Neptuna 16,
2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
2.6. W przypadku reklamacji Klienta Detalicznego – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta Detalicznego, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na trwałym nośniku np. wiadomość mailowa.
2.8. W przypadku zwrotu ceny za zakupiony Produktu, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.
 
3. Wymiana/Zwrot wadliwego Produktu (dotyczy wyłącznie Klientów Hurtowych).
3.1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@falcongsm.pl
3.2. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
3.3. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedawcę w toku postępowania reklamacyjnego.
3.4. W ciągu 14 dni od odebrania Produktu przez Sprzedawcę, sporządzany jest protokół odbioru.
3.5. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedawca dokona wymiany Produktu na wolny od wad lub dokona zwrotu ceny za zakupiony Produkt.
3.6. W przypadku zwrotu ceny za zakupiony Produktu, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

 
Prawo odstąpienia od umowy (klient detaliczny)
1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient Detaliczny, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient Detaliczny ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt musi być w stanie nienaruszonym, takim jakim został wysłany przez hurtownie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: FalconGSM,
Legnica 59-220 ul Neptuna 16.
4. Klient Detaliczny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Klient Detaliczny powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Detaliczny, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
6. Jeżeli Klienta Detaliczny wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hurtownię, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta Detalicznego może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Detalicznego, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient Detaliczny odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Klient Detaliczny może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Klient Detaliczny objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi Detalicznemu w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
12. W przypadku zwrotu ceny za zakupiony Produktu, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.


Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (klient hurtowy)
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami i nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Datą dostawy Produktu do Klienta jest chwila wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi.
5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu.
 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów (klient detaliczny)
1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.


Rodzaj i zakres usług elektronicznych
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Hurtowni korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Hurtowni.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Hurtowni odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Hurtowni zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Hurtowni zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Hurtowni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Hurtowni Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@falcongsm.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@falcongsm.pl
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


Własność intelektualna
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.falcongsm.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Falcon Group Stanisław Wietrzak, Kunice 59-216, ul Bosmańska 1, NIP 6910014605. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.falcongsm.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.falcongsm.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Hurtownię zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Hurtownią, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem Detaliczny) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem Hurtowym) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Przejdź do strony głównej

Newsletter

Newsletter

 

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu